บ้าน - ติดต่อเรา

ที่ตั้งแผนที่

ค่านิยมหลัก: มีส่วนร่วมในสังคม เป็นผู้นำ ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาอย่างกลมกลืน

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: ความซื่อสัตย์ ความร่วมมือ นวัตกรรม ประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์องค์กร: ผู้นำในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ C-hina

ภารกิจขององค์กร: เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักของ "คนฉลาดสร้างสิ่งต่างๆ" และสร้างคุณค่าทางสังคมที่มากขึ้นโดยเป็นผู้นำตลาดบริการด้านเทคนิค

ได้รับการติดต่อ